LỢI THẾ CANH TRANH DÒNG SẢN PHẨM PHÂN DAI TRÊN THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN